Klachtenregeling

Bij Kindcentrum La Luna zijn we zelf prima in staat om uw klachten op te lossen. Mochten er toch onoplosbare problemen zijn, bent u verzekerd van objectieve behandeling, omdat we aangesloten zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Klachten regelement Kindcentrum La Luna
Interne en externe klachten Kindcentrum La Luna (locaties Rood-Zwart en KDV het Maantje – Azelo)

 • Geleding 1 groepsleiding
 • Geleding 2 Leidinggevende
 • Behandeling klacht
 • Bijstand
 • inzage recht
 • Beslissing La Luna
 • Geheimhouding
 • Vaststelling en wijziging regelement

Interne en externe klachtenregeling

Kindcentrum La Luna (locaties Rood-Zwart, KDV het Maantje en Kinderopvang Wiene)
De organisatie binnen onze kinderopvang is onderverdeeld in 2 geledingen waarbij u een klacht kunt indienen. Hieronder volgt een opsomming van de geledingen en een richtlijn waarmee u met elke klacht terecht kunt.

Geleding 1

De groepsleiding: Bij de groepsleiding kunt u terecht met klachten onder meer op het gebied van:

 • functioneren van de groepsleidster en/of kinderen
 • de huisregels en tijden
 • accommodatie en spelmateriaal
 • hygiëne en voeding

Geleding 2

De leidinggevende: bij de leidinggevende kunt u terecht met klachten ondermeer op het gebied van :

 • procedures binnen Kindcentrum La Luna
 • financiële zaken
 • het functioneren van medewerkers
 • aanname en plaatsingsbeleid
 • algemeen beleid

U bent vrij om te kiezen bij welke geleding u een klacht indient. Wel vragen wij u de meest geschikte geleding te kiezen naar aanleiding van het bovenstaande uiteenzetting van klachten naar soort.

Het recht tot indienen van een klacht komt toe aan:

Ouders/verzorgers van kinderen die gebruik maken van kinderopvang bij Kindcentrum La Luna (locaties Rood-Zwart, KDV het Maantje en Kinderopvang Wiene). U bent ten alle tijden gerechtigd een klacht weer in te trekken.

Behandeling klacht

De medewerker die de klacht in ontvangst neemt, zal u binnen 2 weken een reactie geven. Als u over de reactie niet tevreden bent, kunt u uw klacht binnen 2 weken, bij een hogere geleding indienen, zij zal ook binnen 2 weken reageren op uw klacht.

De geleding die uw klacht in ontvangst neemt, maakt van de klacht en de afhandeling hiervan een korte schriftelijke rapportage t.b.v. de organisatie.

Indien de klacht betrekking heeft op een medewerker, de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en door de klager bij een hogere geleding is ingediend, wordt de beklaagde medewerker door de hogere geleding in de gelegenheid gesteld schriftelijk haar standpunten toe te lichten. Eventueel kunnen klager en beklaagde in de gelegenheid worden gesteld hun argumenten naar voren te brengen en toe te lichten in elkaars aanwezigheid, tenzij het nodig wordt geacht partijen afzonderlijk te horen, of dat een der partijen hier om verzoekt.

Indien tot afzonderlijk horen van klager en beklaagde wordt overgegaan, zal alleen die informatie bij de overwegingen worden betrokken waarop de weder partij gelegenheid heeft gehad te reageren.
Heeft u het gevoel dat uw klacht na het doorlopen van de interne klachten procedure niet naar tevredenheid is afgehandeld, of wilt u direct u klacht extern indienen dan kunt u zich wenden tot de:

Externe Klachtencommissie

Geschillencommissie Kinderopvang
Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag

Ook kunt u dit doen via de website: Geschillencommissie Kinderopvang

Kindcentrum La Luna is hierbij aangesloten, als u uw klacht hier aanhangig maakt, wordt deze door een onafhankelijke commissie behandeld. Een klachten formulier voor het indienen van een klacht is te downloaden via www.degeschillencommissie.nl

Bijstand

Partijen kunnen zich laten bijstaan, of doen vertegenwoordigen, door een door hem of haar aan te wijzen persoon.

Inzage recht

Klager en beklaagde worden in de gelegenheid gesteld alle op de klacht betrekkende stukken in te zien.

Beslissing La Luna

La Luna stelt de klager binnen 2 weken na indiening van de klacht maar maximaal 4 weken na achtereen indienen van de klacht bij de twee geledingen, schriftelijk, en met redenen omkleed in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht. La Luna deelt de klager mede of, en zo ja welke maatregelen zij zal nemen naar aanleiding van de klacht.

Geheimhouding

Een ieder is tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle partijen betreffende gegevens en informatie die hem/haar ter kennis zijn gesteld. Dit geldt voor gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.

Vaststelling en wijziging regelement

Het regelement is vast gesteld door de leidinggevende en oudercommissie. Wijzigingen kan plaats vinden na overleg met de oudercommissie.

(Document downloaden / printen)